Schoolvisie

Missie

Inhoudelijk sterk onderwijs, dat is waar we elke dag voor gaan. Dit doen we met ruimte voor elke leerling.  
Binnen dit onderwijs zetten we extra in op ontwikkelingsstimulerende vaardigheden.
We helpen het kind door het te ondersteunen, door het zelf te laten ervaren en door het vaardigheden en kennis aan te leren.
Wij stellen de persoonlijke ontwikkeling van het kind centraal en formuleren onze missie dan ook vanuit het kind:
leer mij het zelf te doen.

Visie

De totale ontwikkeling van het kind staat centraal in de visie van onze school. We streven naar de maximale ontplooiing van elk kind op het vlak van:

hoofd: denkprocessen stimuleren en kennis bijbrengen
hart: persoonlijke en sociale ontwikkeling
handen: motorische ontwikkeling en vaardigheden

Welzijn en betrokkenheid vormen de basis om tot persoonlijke groei te komen.
Naast kennis leggen we ook de nadruk op het ontwikkelen van vaardigheden die de kinderen voorbereiden op hun rol in de maatschappij, als burger van de toekomst.

Onze visie maken we elke dag waar door te vertrekken vanuit volgende kaders:

Samen onderweg

Als school kiezen we er bewust voor om met een team rond de individuele leerling te staan. 
Je kind wordt dus begeleid door meerdere leerkrachten. 

We creëren een veilige en uitdagende klas- en schoolomgeving waar kinderen zoveel mogelijk zelfstandig kunnen ontdekken en groeien.

Onze leerkrachten specialiseren zich op basis van leer- en ontwikkelingslijnen zodat ze je kind kunnen begeleiden in zijn of haar persoonlijke groei- en leerproces.

Van moetivatie naar motivatie

Elk kind heeft een natuurlijk vuur in zich dat we aanwakkeren om tot leren te komen.
Ons (zorg-)beleid is dan ook opgebouwd vanuit de zelfdeterminatietheorie.
Deze theorie over intrinsieke motivatie gaat uit van 3 basisbehoeften:

Autonomie: Ik kan het zelf.
Verbondenheid: Ik hoor er bij.
Competentie: Ik kan het.

Wanneer er aan deze 3 basisbehoeften voldaan wordt, staat dit een optimaal functioneren, hoog welbevinden en persoonlijke groei toe.

Leren in een 21ste eeuwse context

21ste eeuwse vaardigheden is een verzamelterm voor een aantal competenties die nodig zijn om te kunnen deelnemen aan de maatschappij van morgen.

Naast kennis zetten we hier dus extra op in om ervoor te zorgen dat onze kinderen handvaten krijgen die ze kunnen gebruiken in hun verdere schoolloopbaan, professionele carrière en persoonlijke leefomgeving.