Welkom in het tweede /derde en vierde leerjaar!!   Ik ben juf Severien. Dat rijmt op tien. In mijn klas zitten de leerlingen van het tweede leerjaar maar in de namiddag en op woensdag ben ik de juf van het derde en vierde leerjaar! In de voormiddag leer ik samen met de tweede klas hoofdletters schrijven, tellen tot 100, de tafels en stop ik soms een huiswerkje in de boekentas. Samen met de leerlingen van drie en vier doe ik ook heel wat leuke dingen zoals:  knutselen, turnen, zwemmen en zingen. Ik vlieg dus een beetje van hier naar daar en sta steeds voor alle kinderen klaar!!   Onze klas In de voormiddag zitten de kinderen van het tweede leerjaar apart.  Ze werken dan met de juf en oefenen wiskunde en Nederlands. In de namiddag en op woensdag zitten de kinderen van het tweede bij juf An, in het eerste leerjaar.  Ikzelf verhuis dan naar de tweede graad waar ik WO, muzische vorming en LO geef.  Deze vakken krijgen de kinderen van het tweede leerjaar ondertussen van juf An.   De methodes voor het tweede leerjaar   Voor Nederlands werken we voor de onderdelen taalbeschouwing, lezen, creatief schrijven, luisteren en spreken meestal met de handleiding Kameleon. Deze handleiding werkt met thema’s.  Regelmatig wordt er ook getoetst.  Elk kind beschikt over een taalboek en een werkboek.  Dit bestaat uit twee delen. Voor creatief schrijven mogen de kinderen soms zelf een verhaal of een tekst schrijven.  In de mate van het mogelijke worden deze teksten zo nu en dan in de lessen taal verwerkt net als andere ideetjes van de kinderen.     Voor spelling wordt er gewerkt met Tijd voor Taal.  In deze methode zitten verschillende woordpakketten waarmee gewerkt wordt.  De kinderen hebben allemaal een spellingsschrift.  Wij kiezen ervoor om met een aangepaste versie te werken omdat deze overzichtelijker en duidelijker is.  Op het einde van de week volgt telkens een dictee.  In het dictee komen woorden voor zoals in het woordpakket, niet altijd dezelfde woorden, wel woorden met de geleerde problemen.  Na elk dictee volgt er een remediëring.     In het tweede leerjaar worden ook de hoofdletters één voor één aangebracht.  Dit gebeurt aan de hand van zelfgemaakte werkbladen.  De hoofdletters van de namen van de kinderen komen eerst aan bod.  Zodat de kinderen al vrij snel hun naam met een hoofdletter kunnen en ook moeten schrijven.  Als ieder kind zijn of haar hoofdletter kent komen ook de andere hoofdletters aan bod.     Tijdens de lessen wiskunde werken we met de handleiding van Rekensprong. Gedurende elke sprong komen de verschillende onderdelen van wiskunde:  getallenkennis, bewerkingen, meten en metend rekenen, meetkunde en probleemoplossend denken aan bod.  De kinderen hebben allemaal een werkboek.  Ook is er een neuze neuzeboekje.  Dit is een boekje waarin ze kunnen neuzen.  Ze kunnen er regeltjes en afspraken in terugvinden.  Af en toe wordt er ook al geprobeerd om lessen levend rekenen in te lassen.  Dit zijn lessen waarbij vanuit de kinderen wordt vertrokken en waarbij de kinderen zelf heel veel moeten onderzoeken en ondervinden.   Kinderen die snel klaar zijn hebben de mogelijkheid om in hoeken de reeds geziene leerstof op een leuke en andere manier verder in te oefenen.  Ook kunnen ze in een boek van de bibliotheek lezen daar de leerkracht regelmatig naar de bib. Gaat en een selectie meebrengt en uitstalt in de klas.   De kinderen werken zoveel mogelijk op hun niveau.  Indien nodig worden oefeningen aangepast of mogen de kinderen hulpmiddelen gebruiken.   In de namiddag voor het derde en vierde leerjaar   Voor wereldoriëntatie wordt er voor een groot deel gewerkt met mundo.  De leerkracht kiest uit het aanbod voor het derde en vierde en wisselt de thema’s van het derde en vierde leerjaar af.  Enkele keren per schooljaar (meestal rond een vakantie) mogen de kinderen zelf een thema kiezen en wordt dit door de leerkracht uitgewerkt.  Tussendoor komen ook actuele en gekozen thema’s aan bod die door de  leerkracht zelf samengesteld worden.  De leerkracht bewaakt de verschillende onderdelen van WO:  ruimte, tijd, mens en maatschappij, techniek en natuur.  Ze zorgt ervoor dat de verschillende onderdelen voldoende aan bod komen en dat er ook verschillende werkvormen worden gebruikt.  Tijdens de lessen WO is het de bedoeling dat de lln.  regelmatig zelf onderzoeken, opzoeken, in groep werken, stappenplannen volgen, …   Op woensdag wordt er extra aandacht geschonken aan de actualiteit via karrewiet.  Ook verkeer wordt op woensdag regelmatig extra in de kijker gezet.  Voor verkeer wordt er ook gewerkt met de methode mundo.   Op dinsdagnamiddag is het muzische vorming.  Tijdens de lessen muzische vorming komen de verschillende onderdelen van muzische vorming aan bod.  Beeld, drama, muziek, media en beweging worden op een creatieve manier met de kinderen verkent.  De leerkracht bedenkt wekelijks leuke en nieuwe activiteiten die de leerlingen prikkelen.  Ideetjes van de lln.  zijn ook steeds welkom. Vrijdag wordt er om de drie weken gezwommen.  We rijden dan met de bus naar Arendonk waar de kinderen van hun juf of van de badmeester zwemles krijgen. De weken dat er niet wordt gezwommen gaan de kinderen op vrijdag in de namiddag turnen.  Ook deze lessen worden door de klasleerkracht bedacht en geven.   Smartboard Het smartboard wordt zoveel mogelijk gebruikt tijdens de verschillende lessen.  Voor Nederlands, wiskunde en WO kunnen de werkboeken op het bord getoond worden. Het smartboard is verbonden met het internet dus wanneer kinderen een vraag hebben kan deze zeer snel opgezocht worden en eventueel getoond worden.  Tijdens de lessen WO is het soms ook wel eens leuk om een filmpje aangepast aan de les te bekijken.   i-pads Indien mogelijk worden in de verschillende lessen ook de i-pads geïntegreerd.  Kinderen oefenen dan de leerstof, doen opzoekingswerk of gaan creatief aan het werk met de i-pad.   Afspraken in de klas   Takenbord Elke leerling krijgt elke week een taak. Volgende taken zitten er o.a. in ons takenbord:
  • de planten water geven
  • de boeken helpen uitdelen
  • de ramen openzetten zodat de klas regelmatig verlucht wordt
  • op een kussentje zitten (genieten = enkel tweede)
  • de boorddozenbak verzorgen
  • de kalender in orde brengen
  • de dieren verzorgen (enkele derde en vierde)
  Agenda en huiswerk (tweede leerjaar) Elke dag behalve op woensdag wordt het agenda ingevuld.  Het agenda moet dagelijks geparafeerd worden en op vrijdag gehandtekend. Dagelijks moeten de tafels geoefend worden op een blad of met kaartjes.  De kinderen krijgen voor elke dag 10 rekenopdrachten (sommen, aftrekkingen, tafels of deeltafels) om op te lossen.  Ook lezen moet dagelijks ingeoefend worden dit gebeurt aan de hand van een leesblad.  Zowel het leesblad als het blad met rekenopdrachten wordt op maandag meegegeven en dient de maandag hierop volgend weer afgegeven te worden.  Zo wordt er dagelijks geoefend. Wekelijks wordt er ook een huistaak van spelling meegegeven en af en toe zullen de lln.  ook schrift als huiswerk meekrijgen.     Schoolreis   Elk schooljaar gaat de klas ook één keer op schoolreis.  Op die dag leren de kinderen op verplaatsing.  Keer op keer kiezen we ervoor om iets leerrijks aan iets fijns te koppelen zodat we een gezonde mix hebben van beiden.